POVODŇOVÝ PLÁN obce VELKÉ HOŠTICE

Projekt byl spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti
a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Zpracovatel:

Crisis Consulting

Vyjádření

Tento digitální povodňový plán obce Velké Hoštice ID dPP:12088 byl zpracován subjektem Crisis Consulting s.r.o Uh.Hradiště (criconsu@gmail.com, www.cricon.cz) ve spolupráci s OÚ Velké Hoštice podle zákona 254/2001 Sb. – o vodách v souladu s Metodikou tvorby digitálních povodňových plánů, vydanou MŽP, a TNV 75 2931 a metodického pokynu odboru ochrany vod MŽP k zabezpečení hlásné a předpovědní povodňové služby MŽP č.9/2011 (věstník MŽP 12/2011 s platností od 1.1.2012) a v souladu s 15. Metodickým pokynem odboru Ochrany vod MŽP k zabezpečení hlásné a předpovědní povodňové služby (účelem tohoto pokynu je upřesnění systému HPPS prováděného podle zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů, s platností od 8.1.2005)  tak, aby byl v souladu s těmito předpisy a v souladu s povodňovým plánem nadřízené ORP Opava. Úkol byl proveden v rámci digitalizace povodňového plánu obce Velké Hoštice a je uložen na www.POVIS.cz a www.dPPCR.cz a aplikačním prostředí na vh.povodnoveplany.cz.                                                                                                                                              

Crisis Consulting s.r.o

Vodní toky

  • Opava, Mlýnský náhon - strouha
  • Chlebičovský potok
  • Čeplice, Bílý potok

Schvalovací doložky

Stanoviska správců toků:

Povodí Odry, s. p.

zn. POD/16254/2020/922/45.17 ze dne 6.10. 2020

zn. POD/06932/2022/922/45.17 ze dne 11.4. 2022 
Potvrzení souladu nadříz. povod. orgánu: Městský úřad Opava, Odbor životního prostředí a zemědělství
Č. j.: MMOP 116181/2020/ BHKR ze dne 29.10.2020
Schvalovací doložka zastupitelstva obce Velké Hoštice:
Usnesení č. xxx/xx/20 ze dne xx.xx.2020
Osoba zodpovědná za GDPR:
Mgr. Kamil Nečas, tel: 777 093 685, mail: kamil.necas@hlucinsko-zapad.cz

Záznamy o provedené aktualizaci

Záznamy o provedené aktualizaci tištěné verze
Aktualizovaná část Datum aktualizace
věcná část leden 2023
organizační část leden 2023
grafická část březen 2022
přílohy březen 2022
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze leden 2023
offline verze březen 2022
digitalizovaná verze leden 2023
databáze POVIS leden 2023

Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi
Ministerstvo životního prostředí, Český úřad zeměměřický a katastrální Český statistický úřad, Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i

srpen 2020