Hydrologické údaje a vodní režim v katastru obce

Velké Hoštice jsou rozloženy příčně k toku řeky Opavy. Řeka Opava pramení v Jeseníkách  a po průtoku Opavou teče napříč katastrem Velkých Hoštic, aby pikračovala k Ostravě, kde se vlévá zprava do Odry. Celková délka toku Opavy je 110,7 km. Dolní část toku Opavy je zasazena v prostoru mezi městem Opava, kde ještě zprava přibírá Moravici, aby přímo zasáhla území obce Velké Hoštice (včetně svého odlehčovacího levobřežního ramene - Mlýnského náhonu)  a tedy v místech středu obce. Odtud vyplývá že charakter povodní ve Velkých Hošticích má spíše charakter vleklých záplav z přirozených povodní ze srážek nad horním tokem Opavy a Moravice nebo povodní z tajícího sněhu na svazích Jeseníků provázených dešťovými srážkami na jaře - tedy povodňových epizod méně častých, pomalých a vleklých a relativně dobře předvídatelných.

Letní hydrologický režim

Nebezpečí hrozí částečně také z letních přívalových nebo déletrvajících stacionárních srážek a z jarního tání.

Zimní hydrologický režim

Ledové jevy, které by ohrožovaly obec Velké Hoštice se ve významnější míře nevyskytují. Pokud by došlo k zalednění na Opavě nebo Moravici, je tento jev výrazně omezen šířkou koryta Opavy a , kdy k nápěchům nemůže na řídce rozmístěných mostcích a lávkách docházet. Na druhé straně ovšem hrozí významné zvýšení hladin při jarním tání sněhové pokrývky doprovázeném dešťovými srážkami.

Mapa vodních toků na katastru obce

Vodní režim v katastru obce

Popis současného stavu
Řešené území patří do hlavního povodí řeky Odry, do úmoří Baltského. Základní povodí tvoří řeka Opava.
Opatřením obecné povahy Krajského úřadu Moravskoslezského kraje č.j. MSK 40726/2014 ze dne 12.8.2014 je na řece Opava stanoveno záplavové území a to pro
ř.km 21,800 – 47,800. V rámci stanoveného záplavového území je vymezená aktivní zóna.


Dle vyhlášky 470/2001 Sb. ze dne 14. prosince 2001 kterou se stanoví seznam významných vodních toků a způsob provádění činností související se správou vodních
toků je řeka Opava od pramenné oblasti - soutok Střední a Černé Opavy po ústí do Odry v Ostravě zařazena mezi významné vodní toky pod č. 507, pro které se pro údržbu toků v zastavěném území ponechává pruh v šířce 8 m od břehové čáry. U ostatních vodních toků se pro jejich údržbu v zastavěném území ponechává pruh šířky 6 m.


Řeka Opava patří do správy Povodí Odry s.p., Povrchové vody z území jsou odváděny převážně melioračními kanály a suchými příkopy do Mlýnské strouhy, která tak rovněž ohrožuje obec bleskovými povodněmi, která začíná na toku Opava v říčním km 34.2 u pevného jezu (Komárovský jez), protéká zámeckým parkem a spodní části zástavby obce Velké Hoštice až na k.ú. města Kravaře, kde se vlévá zpět do Opavy. Správcem Mlýnské strouhy je Obecní úřad Velké Hoštice.
 

Odvedení povrchových vod z území obce mezi Mlýnskou strouhou a řekou Opava je realizováno tokem s místním názvem Počeplice. Do potoka Počeplice je zaústěn přepad z jezírka pod zámkem.
 

Západním okrajem katastrálního území prochází bezejmenný tok - meliorační příkop, který je zaústěný do Mlýnské strouhy. Východním okrajem území protéká Chlebičovský potok (místní název Bílý potok), který tvoří hranici katastrálních území a už na území Kravař vlévá do řeky Opava. V prostoru parku pod zámkem je na Mlýnské strouze stavidlo. Od stavidla směrem k řece Opava je vybudováno PPO - protipovodňová hráz, která je vedena kolem zástavby a je zavázána do terénu na východním okraji obce. V době průtoku velkých vod v řece Opava se stavidlo uzavře (manipulační řád) a protipovodňová hráz zadržuje a usměrňuje proud vody směrem k řece a chrání před záplavou dolní část obce Velké Hoštice.


Část k. ú. Velké Hoštice spadá do území zvláštní povodně vodního díla Kružberk a Slezská Harta.
Jižně od zástavby obce směrem k toku Opavy a ulice U Hřiště se nachází vrt státní pozorovací sítě podzemních vod s označením VO 0073. Vyhlášené ochranné pásmo kolem vrtu je o poloměru 250 m.
 

Větší vodní plochou na území Velkých Hoštic je slepé rameno (Borka) v údolní nivě řeky Opava, menší vodní plocha - jezírko je v zámeckém parku.
 

Návrh rozvoje opatření na vodních tocích a nádržích


Z urbanistické ani dopravní koncepce územního plánu nevyplývají významnější požadavky na směrové úpravy vodních toků, rovněž vodní plochy se ponechávají ve
stávajícím rozsahu. Na všech tocích v řešeném území je nutno pečlivě provádět běžnou údržbu, dbát o včasné opravy břehových nátrží, odstraňování nánosů a čištění koryt a břehů. Vodní toky nebudou zatrubňovány, případné úpravy koryt a sklonových poměrů budou prováděny přírodě blízkým způsobem pomocí přírodních materiálů.


Dle záměru obce je navržené navýšení stávající hráze od stavidla na Mlýnské strouze v zámeckém parku po celé délce až po navázaní na terén na východním okraji zástavby obce (Mírová a Hoštická a.s. – zemědělská výroba).
Navýšení se předpokládá. o cca 0,3 – 0,6 m za účelem ochrany navrhované (nové) zástavby v blízkosti této hráze. Součástí stavby je rovněž příslušenství (hrázová propust, opěrné zdi, přejezd hráze).
 

V rámci protipovodňových opatření je v severní části území navrhovaný suchý poldr. Hráz suchého poldru a plocha občasné zátopy zasahuje z větší části do území Velké Hoštice i když suchý poldr bude sloužit pro ochranu zástavby obce Chlebičov. Návrh suchého poldru je převzatý z územního plánu obce Chlebičov.
 

Ze závěru plánu Povodí Odry, který obsahuje vodohospodářské zásady a správné postupy na úseku plánování v oblasti povodí Odry nevyplývají pro území obce Velké Hoštice žádná opatření. Navrhovaná levobřežní zavazovací hráz na odlehčovacím rameni – Mlýnském náhonu na Opavě se nachází na k.ú. Kravaře a Velké Hoštice.


Část k. ú. Velké Hoštice spadá do území zvláštní povodně vodního díla Kružberk a Slezská Harta. Využití území ohroženého průlomovou vlnou neupravuje v současné době žádný právní předpis. Z pohledů jednotlivých resortů se jedná více méně o doporučení, které aktivity zde nejsou vhodné. Např. z hlediska civilní obrany by v ohroženém území neměly být budovány úkryty CO, z hlediska hygieny by zde neměly být umisťovány sklady jedovatých či jinak nebezpečných látek, z hlediska energetiky by zde neměla být budována významnější energocentra, z podnikatelského hlediska by zde neměly být umísťovány sklady cenného zboží apod. Závazné regulativy pro takto ohrožená území by měly být součástí krizových a havarijních plánů měst a obcí.


Jižně od zástavby Velké Hoštice a ulice U Hřiště se nachází vrt státní pozorovací sítě podzemních vod s označením VO 0073. Vyhlášené ochranné pásmo kolem vrtu je o poloměru 250 m. Bez vědomí ČHÚ se v tomto vymezeném pásmu nesmí provádět činnosti, které by mohly ohrozit kvalitu podzemních vod, nesmí se kopat studny a skladovat závadné látky. Ochranné pásmo vrtu o poloměru 250 m je a bude respektováno.
§ Dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, může správce vodních toků při výkonu správy vodního toku užívat pozemků souvisejících s korytem vodních toků, a to u toku Opava nejvýše do 8 m od břehové čáry, u ostatních vodních toků nejvýše do 6 m od břehové čáry.