Vyžádání pomoci při povodni

Spojení na vazby na nadřazené povodňové orgány jsou uvedeny v kapitole 3, zásady součinnosti jsou zahrnuté v nadřazených povodňových plánech. Pro případ, že povodňový orgán nemůže zvládnout potřebné zabezpečovací a záchranné práce vlastními prostředky obrací se na PK ORP Opava a krizový štáb ORP Opava a KPK Moravskoslezského kraje.

V případě povodně takového rozsahu, že PK nemůže organizovat a řídit záchranné a zabezpečovací práce vlastními silami, vyžádá si pomoc PK ORP, příp. požádá Bezpečnostní Radu Moravskoslezského kraje o zahájení činnosti Krizového štábu ORP Opava.


Koordinace požadavků na technické prostředky a pracovní síly

Požadavky na případné posily, případně technické prostředky jsou zajišťovány prostřednictvím předsedy povodňové komise. Krizový štáb vychází při své činnosti z ustanovení zákonů č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému.


Integrovaný záchranný systém (IZS) se použije při potřebě provádět současně záchranné práce alespoň dvěma složkami IZS. Stálým orgánem pro koordinaci složek IZS je operační a informační středisko IZS, kterým je operační středisko HZS kraje a operační a informační středisko GŘ HZS.

Základními složkami IZS jsou:

  • Hasičský záchranný sbor ČR a jednotky požární ochrany
  • Policie ČR
  • Zdravotnická záchranná služba

Vyžádání pomoci HZS Moravskoslezského kraje

Právo nasazovat a soustřeďovat jednotky Územního odboru HZS Moravskoslezského kraje má operační středisko Moravskoslezského kraje (K) OPIS HZS MSK).

Velitel zásahu má právo při provádění záchranných prací požadovat od právnických a fyzických osob osobní a věcnou pomoc.

O nasazení a soustředění jednotek hasičského záchranného sboru a věcných prostředků požární ochrany z více okresů nad úroveň běžné meziokresní výpomoci rozhoduje Ministerstvo vnitra ČR - Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru.


Vyžádání pomoci Policie ČR

Povodňový orgán vyžaduje pomoc příslušného policejního útvaru při zajišťování ochrany před povodněmi ve svém územním obvodu ke zprostředkování spojení, ochraně zdraví a životů občanů, zajištění pořádku a ochraně majetku.

O pomoc žádá velitele útvaru na příslušné úrovni povodňová komise prostřednictvím svého člena - zástupce policie. V případě nutnosti žádá o pomoc vyšších složek předseda povodňové komise obce s rozšířenou působností, předseda povodňové komise uceleného povodí, popřípadě ministr životního prostředí ČR ministerstva vnitra ČR.


Materiál pro záchranné práce

Požadavky na případné posily, případně technické prostředky jsou zajišťovány prostřednictvím povodňové komise obce.


Dopravní prostředky a mechanismy

O zabezpečení dopravními prostředky a mechanismy se PK obrací na HZS, JSDH Velké Hoštice.

Autobusová doprava je ve velkých Hošticích realizovaná Arriva Morava, a.s.


Krizová spojení na důležité organizace

Organizace

Kontakt

Hasiči

150

(K)OPIS HZS MSK

950 739 200,   950 739 241;    150;      112

HZS ÚO Opava

950 745 011

Policie ČR

158

Obecní policie Opava

974 737 221

Záchranná služba

155

Lékařská služba první pomoci Opava

 553 766 998

Krajská hygienická stanice MSK Ostrava

 595 138 111; sekretariat@khsova.cz

Informace o telefonních číslech

1180

Předpovědní pracoviště meteorologické-hydrologické předpovědi ČHMÚ Praha - Komořany

244 032 2211;   244 032 240

ČHMÚ hydrologická předpověď

Regionální předpovědní pracoviště hydrologické předpovědi Ostrava

 596 900 237                       email: hydro.ostrava@chmi.cz; jan.unucka@chmi.cz

SmVaK a.s. Ostrava - Severomoravské vodárny a kanalizace

 800 292 300