Činnost PK obce při jednotlivých SPA


PK zahajuje činnost v případě dosažení II. SPA v profilech:


HP_A 273 Opava

HP_A 277 Moravice - v Brance u Opavy, který jsou rozhodnými profily pro obec Velké Hoštice


Vyhlašování II. SPA a III. SPA a dalších informací o vývoji povodňové situace zajišťuje PK obce prostřednictvím sirény, obecního rozhlasu nebo informačních vývěsek a informací na webových stránkách obce.


V době povodně je stanoviště PK v budově OÚ Velké Hoštice  - Zámecká 195, Velké Hoštice, případně na místě, které s ohledem na konkrétní povodňovou situaci určí předseda PK.


V případě rizika výskytu povodně z přívalových srážek je nutné neprodleně informovat obyvatele ohroženého území, např. prostřednictvím rozhlasu příp. DSH HZS nebo Policie ČR.


Při dosažení I. SPA

Každý pracovník OÚ, který přijme zprávu o povodňovém stavu, předá informaci nejbližšímu členu PK, který je pracovníkem OÚ. Ten uvědomí o povodňovém stavu předsedu PK, nebo pověřeného zástupce a ostatní členy PK.

 • aktivace pracoviště PK obce Velké Hoštice
 • kontrola spojení s nadřízenými a podřízenými orgány
  • ve městech Opava, Hradec nad Moravicí a v obci Malé Hoštice se ověří vývoj povodňových stavů a povodňové aktivity
  • předseda PK požádá o sledování stavů hladiny řeky Opava, Moravice - na automatizovaném systému hlásných profilů kategorie A rozhodných pro obec Velké Hoštice, ev. zřídí hlídkovou službu
  • hlášení nadřízeným orgánům – PK ORP Opava
  • prověření spojení na předpovědní a hlásnou službu a na správce toků
 • na základě informací z těchto hlásných profilů a meteorologické situace se vyhodnotí možný vývoj situace v obci.
  • PK vyhodnocuje situaci při dosažení výšky hladiny pro I. SPA toku řeka Opava, na hlásných vodočetných profilech.
 • podání informace a ověření skutečné meteorologické/povodňové situace u ORP Opava nebo HZS MSK
 • Podle vývoje situace provést varování a informování obyvatelstva, subjektů a organizací v ohroženém území
 • zápis do povodňové knihy
 • provádění evidenčních a dokumentačních prací 

Při vyhlášení II. SPA

Předseda, místopředseda, tajemník nebo pověřený člen PK:

 • provede aktivaci všech členů PK obce Velké Hoštice
 • zajistí aktivaci všech vyčleněných sil a prostředků, zejména DSH HZS Velké Hoštice
 • zajistí informovanost o vývoji povodňové situace
  • ověření povodňového stavu ve městech Opava, Hradec nad Moravicí a v obci Malé Hoštice
  • zjistí předpokládaný vývoj povodňové situace - ČHMÚ Ostrava, VH dispečink POD s.p. Ostrava
  • hlášení nadřízeným orgánům – PK ORP Opava
 • zajistí bezpečnost osob ve spolupráci s HZS
  • varování a informování obyvatelstva, subjektů a organizací v ohroženém území o vyhlášení II. SPA na vodním toku - sirénou v obci a dále rozhlasem s informací o stavu a aktivitě nutné k překonání stavu
  • vyzve občany k přemístění motorových vozidel z aktivní zóny záplavového území
  • provedení bezpečnostních opatření k zajištění plynulosti dopravy a omezení pohybu osob u frekventovaných míst - podél toků Opava, Mlýnská Strouha - náhon
 • zajistí prověření ubytovací a dopravní kapacity pro případ evakuace
 • zajistí organizační a materiální zabezpečení pro průběh povodně
  • prověří připravenost smluvně zajištěných sil a prostředků
  • zajistí písek, pytle a lopaty pro pískování
  • zahájí technická opatření k zábraně rozlivům, protržení hrází a škodám na majetku, zejména vyrovnávání sníženin v hrázích pytli s pískem
 • provádění průběžných zápisů do povodňové knihy
 • provádění evidenčních a dokumentačních prací

Při stoupající tendenci hladin na tocích je nutné

 • upozornit SmVaK a.s. Ostrava, provoz kanalizací - na aktivaci funkčnosti zařízení proti zpětnému vzdutí a zajištění ev. přečerpávání odpadních vod
 • aktivizovat hlídkovou službu (Policie ČR a DSH HZS Velké Hoštice) a provést kontrolu problematických míst, případně tato místa zabezpečit (policejní pásky a tyče pro osazení podél toku nebo na frekventovaných místech):
  • řeka Opava (naplaveniny, místa omezující odtokové poměry)
  • Mlýnská strouha - náhon - LS přítok řeky Opava (naplaveniny, místa omezující odtokové poměry)
  • Chlebičovský potok - LS přítok Mlýnské strouhy
  • mosty, mostky a lávky pro pěší a další místa omezující odtokové poměry (naplaveniny)

Při vyhlášení III. SPA

Předseda, místopředseda nebo pověřený člen PK zajistí:

 • varování a informování obyvatelstva, subjektů a organizací v ohroženém území o vyhlášení III. SPA - výzva občanům v ohroženém území k ochraně vlastního majetku
 • zajistí informovanost o vývoji povodňové situace
  • hlášení nadřízeným orgánům – PK ORP Opava
  • zjistí předpokládaný vývoj povodňové situace - ČHMÚ Ostrava, VH dispečink POD s.p. Ostrava
 • zajistí POHOTOVOST všech vyčleněných sil a prostředků
 • zvyšování a zpevňování hrází zatěžováním vzdušné strany pytli s pískem
 • vyrozumění správců všech sítí o rozsahu zatopeného území a vyzvání k zabezpečení jejich sítí v souladu s jejich provozními řády
 • vyrozumění o vyhlášení III. SPA okolních HZS přes operačního důstojníka HZS Opava
  • HZS/DSH Velké Hoštice zabezpečuje, aby se na konstrukcích mostů nebo lávek nezachytávaly splavené kmeny a jiné předměty
 • aktivaci smluvně zajištěných sil a prostředků:
  • smluvní lékařské služby
  • smluvní mechanizace
  • smluvního autodopravce pro evakuaci
  • smluvní odborné technické pomoci
 • aktivaci evakuačního místa (Velké Hoštice)
  • správci evakuačních míst zahájí přípravu na vystrojení evakuačního místa. Po zahájení se provede evidence evakuovaných obyvatel (požadavky na stravování, lehátka, lůžkoviny, přikrývky, oděvy ze skladu)
 • vyzvání občanů v ohrožených oblastech k evakuaci do evakuačního místa (Velké Hoštice) 
 • v případě výpadku zásobování pitnou vodou z veřejného vodovodu je nutno zajistit cisterny s pitnou vodou. Rozmístění cisteren bude operativně upraveno v závislosti na rozsahu výpadku vodovodní sítě.
 • žádost o cisterny od SmVaK a.s. Ostrava
 • provádění průběžných zápisů do povodňové knihy
 • provádění evidenčních a dokumentačních prací

V případě vybřežení

Předseda, místopředseda nebo pověřený člen PK zajistí:

 • požadavek Policie ČR a SÚS Ostrava o označení uzávěry zaplavených státních silnic
 • požadavek o uzavření zaplavených místních komunikací (zajistí Policie ČR)
 • provedení evidence obyvatel v zatopené oblasti – dle matriky ev. PPVN (povodňových plánů vlastníků nemovitostí, existují-li)
 • provedení evidence evakuovaných osob - následně zjišťuje osoby, které zůstaly v zatopené oblasti
 • provedení evidence pohřešovaných osob (na základě žádostí příbuzných a známých) a evidence starých a imobilních osob, ověří se, zda jsou evakuování, případně jsou vyhledáváni v  bydlišti a dále je zjišťován jejich pobyt od sousedů a známých
 • povolání smluvního statika k posouzení ohrožených staveb - občané z ohrožených staveb jsou evakuování (Velitel evakuace, Policie ČR, DSH/HZS Velké Hoštice)
 • zajištění dezinfekčních prostředků pro potřebu zaplavených nemovitostí 

Po celou dobu platnosti II. SPA a III. SPA je zabezpečována foto a video dokumentace pracovníkem PK.


V případě potřeby rozhodne předseda PK o organizaci střídání 1. a 2. směny povodňového štábu:

 • 1. směna slouží od 07.00 do 20.00 hod
 • 2. směna slouží od 19.30 do 07.30 hod

Firmy a podniky v ohroženém území provádí ochranná opatření, zabezpečení osob, majetku a materiálu, evakuaci osob a techniky dle svých povodňových plánů (nutno je vyzvat k jejich vypracování)


Policie ČR zabezpečí v evakuované oblasti ochranu majetku.


V závislosti na předpokládaném vývoji povodňové situace svolá předseda nebo místopředseda PK celou PK při dosažení limitů pro II. příp. III. SPA a určí z jednotlivých členů PK, příp. dalších pracovníků OÚ pracovní skupiny povodňové komice, včetně jejich rozdělení do směn.