Druh a rozsah ohrožení


Povodně:

Povodněmi se podle vodního zákona rozumí přechodné výrazné zvýšení hladiny vodních toků nebo jiných povrchových vod, při kterém voda již zaplavuje území mimo koryto vodního toku a může způsobit škody. Povodní je i stav, kdy voda může způsobit škody tím, že z určitého území nemůže dočasně přirozeným způsobem odtékat nebo její odtok je nedostatečný, případně dochází k zaplavení území při soustředěném odtoku srážkových vod.


Přirozená povodeň

Vzhledem k netypické povaze povodní - přirozených povodní - přicházejících po toku řeka Opava, potažmo z Mlýnského náhonu - lze povodeň vcelku dostatečně a v předstihu předvídat na základě hydrometeorologické předpovědní služby ČHMÚ. S ohledem na pravděpodobné postupové rychlosti a doběhové doby - povodeň vleklého typu - lze vývoj povodňové situace odhadnout a činit potřebná opatření na úrovni obce, zejména varováním obyvatel obce - lidé se stihnou na příchod povodně připravit - odjet s automobily, vynést majetek do vyšších pater, aplikovat ohrázování protipovodňovými prostředky apod. v dostatečném čase. Z toho důvodu má PK obce na základě zkušeností odhadovat hydrologický dopad na obyvatelstvo ze všech možných dostupných předpovědních zdrojů o předpovědi srážkové činnosti ve svém území.

Přírodní jev - povodeň z přívalových srážek , tzv. blesková povodeň,  je zde také, i když v menším rozsahu, povodní typickou a může se objevit zejména v letních měsících - a považuje se za výrazné ohrožení obce, kdy se mimořádná událost řeší při nedostatku času, ve ztížených podmínkách vyvolaných výpadky dodávek elektrické energie, komunikačního a internetového spojení nebo situací ohrožujících životy.

Přirozenou povodní od vodního toku Opava je ohrožena obec Velké Hoštice, kde může být zaplaveno několik desítek budov a infrastruktura obce.

Místa ohrožená bleskovou povodní na území obce Velké Hoštice. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.

Místně nejrizikovější a nejrychlejší jsou situace, které přináší bouřky z tepla, nebo přechody jednotlivých studených front a lokálními intenzivními bouřkami. Při těchto situacích můžou spadnout srážky v řádech 30 - 50 mm za hodinu (krátká kritická srážkoví epizoda) nebo 100 - 150 mm/ 24hod (delší intenzivní kritická srážková epizoda) a vyvolat bleskové povodně. Obecně se uvádí velká rizikovost již od 30 mm za krátkou srážku, nebo 50 - 150 mm za 24 hodinovou srážkovou epizodu.

Únik nebezpečné látky:
Na území správního obvodu Velké Hoštice se nachází zdroje ohrožení, a sice ČOV, stanice PHM, firma Hoštice, a.s. - zemědělská výroba a firma Teva - výroba léčiv, které by mohly ohrožovat části obce Velké Hoštice a další sídla po toku Opava.
Havárie v silniční dopravě:
Územím správního obvodu obce Velké Hoštice prochází významná silnice I. třídy č. 56.
Havárie v železniční dopravě:
Územím správního obvodu ORP Opava procházejí významný železniční koridor: č. 310 - č. 316 Krnov - Opava - Ostrava .

Ohrožení obce povodní z toků řeka Opava

Povodeň při opuštění koryta toku řeka Opava  zaplavuje obytnou zástavbu jižní části obce Velké Hoštice na levém břehu, která je tvořena rodinnými domy.

(viz kapitola Ohrožené a ohrožující objekty).

Zvláštní povodeň

Zvláštní povodní se rozumí povodeň způsobená:
□    protržením přehradní hráze vodní nádrže,
□    poruchou výpustného zařízení vodní nádrže,
□    urychleným vypouštěním vody z nádrže (nad rámec manipulačního řádu) z důvodu bezpečnosti díla.

Příčinou takovéto havárie může být např. porucha, technická závada, zemětřesení, teroristický útok nebo válečný konflikt.

Území obce Velké Hoštice je ohrožováno zvláštní povodní z vodních děl KRUŽBERK a SLEZSKÁ HARTA.