Popis správního území obce Velké Hoštice


Obec Velké Hoštice, Zámecká 197, 747 31 Velké Hoštice

tel: 553 764 062

web: www.hostice.cz; info @hostice.cz


Geografické souřadnice katastru:                 49°56′10″ s. š., 17°58′26″ v. d.

Nadmořská výška:                                        252 m n. m.

Výškový systém výškopisných údajů :          Balt po vyrovnání (Balt p.v.).

Rozloha katastrálního území:                      10,04 km2

Počet obyvatel obce:            1 843

děti do 14 - ti let                         330

  • ekonomicky aktivní                 1 193

  • ekonomicky neaktivní                320

Zásobování vodou

Obec Velké Hoštice má vybudován veřejný vodovod, na který je napojeno cca 100 % obyvatel. Vodovod je v ve správě SmVaK a.s. Ostrava,

Zdrojem vody je prameniště Velké Hoštice, ze kterého jsou zásobeny obce Velké Hoštice, město Kravaře, a obce Štepánkovice, Malé Hoštice a část obce Komárov. Voda ze zdroje je dodávaná také do podniku Teva.

Prameniště se skládá z několika studní a vrtů, které mají rozhodnutím č.j. Voda 1785/235/83 - Hol ze dne 1.9.1983 stanoveno ochranné pásmo I. a II. stupně. Ochranné pásmo I. stupně je kolem jednotlivých studní a vrtů, ochranné pásmo II. stupně zasahuje do západní části zástavby obce Velké Hoštice.
 

Voda ze zdroje je čerpána do úpravny vody Velké Hoštice, kapacita které je 50 l/s. Jedná se o úpravu podzemní vody s vyšším obsahem železa a manganu. Z úpravny vody je dále čerpána jedním směrem do vodojemu Kravaře, ze kterého jsou zásobeny obce Kravaře, Štěpánkovice a Kobeřice, druhým směrem je voda čerpána přímo do vodovodní sítě obce Velké Hoštice. Čerpané množství vody směrem na Kravaře je cca 20 l/s, směrem na Velké Hoštice cca 5 l/s. Samostatným řadem je voda v množství cca 5 l/s přiváděná do podniku Teva na hranici Velké Hoštice - Komárov. Zemědělsko-výrobní podnik na hranici k.ú. Velké Hoštice - Chlebičov má vlastní zdroj vody s čerpáním a věžovým vodojemem.

V případě přerušení provozu čerpání vody ze zdrojů, je voda pro obec Velké Hoštice přiváděná gravitačně z vodojemu Kateřinky 3 x 500 m3 (291  -  286 m n.m.).

Vodovod v obci tvoří základní tlakové pásmo ovládané výstupním tlakem čerpací stanice v úpravně vody nebo hladinou vodojemu Kateřinky. Lokalita severně od nádraží, ulice Nádražní a Akátová a nová zástavba západním směrem spadá do vyššího tlakového pásma, kde tlak vody je ovládán automatickou tlakovou stanicí (ATS) společnou pro celou lokalitu.

Obec je plynofikovaná a elektrifikovaná.

Elektrická energie

Na území obce je v její severovýchodní části lokalizována rozvodna 110 kV Velké Hoštice. Územní plán navrhuje její rozšíření. ÚP v závislosti na plánované výstavbě stabilizuje stávající trafostanice. Nové nejsou navrhovány. ÚP respektuje na území obce stávající trasy venkovního vedení VVN 110 kV i VN 22kV. Z rozvodny je navrženo nové venkovní vedení VVN 110kV – P32 (Ese25).

Plynofikace

Obec Velké Hoštice je plošně plynofikována v tlakové hladině STL. Je navrženo rozšíření plynofikace do ploch nových zástaveb.

Nouzové zásobování vodou

Dovoz cisteren:

Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s- dispečink- poruchy tel. 800 292 300
 

Kanalizace

V obci Velké Hoštice byla původně vybudována rozsáhlá síť jednotné kanalizace, která odváděla dešťové i splaškové vody do Mlýnského náhonu a bezejmenného toku. spotřebiště Qm (Velké Hoštice 376,99 m3 )

V nedávné době byla v části obce v souběhu s touto kanalizací vybudována nová splašková kanalizace, která je zaústěná do nové čistírny odpadních vod (ČOV VH). Tato kanalizace je vybudována v ulici Mírová, a západně od ní v ulici Slezská po ulici Zámeckou.

V místech nové splaškové kanalizace byly veškeré splaškové vody odpojeny od původní jednotné kanalizace a napojeny na kanalizaci splaškovou. Původní jednotná kanalizace v těchto místech odvádí pouze dešťové vody ze zpevněných ploch, střech objektů a ze zahrad.

Nová splašková i dešťová kanalizace je vybudována i v ulici Luční, Bezručova a U Hřiště. Splaškové vody jsou odváděny přes novou ČOV, dešťové vody do bezejmenného toku s místním názvem Počeplice.
Nová splašková a dešťová kanalizace je rovněž vybudována západně od ulice Nádražní a Akátová. Splaškové odpadní vody jsou zaústěné do splaškové kanalizace v ulici Nádražní přes kanalizační čerpací stanici, dešťové odpadní vody do odvodňovacího příkopu.
Pro splaškovou kanalizaci zástavby východně od ulice Nádražní a Mírová je zpracován projekt a je vydáno územní rozhodnutí. S výstavbou této kanalizace se počítá v dohledné době.
Odpadní vody z prostoru základní školy a z ulice Tylova jsou odváděny jednotnou kanalizací, která pochází ulicí Mlýnskou. V místě křížení jednotné kanalizace profilu

DN1000 s Mlýnskou strouhou je odlehčovací komora, za kterou jsou odpadní vody vedeny splaškovou kanalizací profilem DN300 do čerpací stanice Velké Hoštice. Odtud výtlakem DN80 do nové splaškové kanalizaci v ulici Výhon a dále do ČOV.

Likvidace odpadních vod probíhá v mechanicko - biologické ČOV, která byla uvedená do provozu roku 2002. Projektovaná kapacita ČOV je Q = 288  m3, 2100 EO. Recipientem vyčištěných vod je bezejmenný tok s místním názvem Počeplice s průtokem Q355 = 0,015 m3/den. ČOV je vybudována v záplavovém území řeky Opava na upraveném terénu nad úrovní průtoku Q100.

Z celkového množství odpadních vod 144 093  m3/rok čištěných na ČOV je 51946 m3/rok splaškových, od ostatních producentů 5 533 m3/rok, srážkových 1 132 m3/rok a balastních 85 488 m3/rok.

Z uvedeného přehledu vyplývá, že dosavadní jednotná kanalizace přivádí na ČOV velké množství balastních vod, to znamená, že ČOV je objemově přetěžována.
Správcem a vlastníkem nové dešťové kanalizace je obec, provoz a údržbu jednotné a splaškové kanalizace zabezpečuje SmVaK, a.s.

Nemovité a kulturní památky v obci

 stávající nemovité kulturní památky:

- 32075/8-1513 – areál zámku, ul. Zámecká 197 se svými částmi a pozemky, s pozemky p.č. 1, 3, 4, 5, 6, 694, 688, 689,

-  1173(část), k.ú. Velké Hoštice – zámek a zámecký park

- 30193/8-1514 – farní kostel sv. Jana Křtitele s areálem, s částmi a pozemky

– parc.č. 19 k.ú. Velké Hoštice – farní kostel sv. Jana Křtitele,

-  socha sv. Jana Nepomuckého (přemístěna na nádvoří zámku v Kravařích, zbytek ohradní zdi, kaple Božího Těla

- 19714/8-1510 – kaple P.Marie, Opavská ulice čp. 255, na pozemku p.č. 331 k.ú. Velké Hoštice

- 30668/8-2568 - socha sv. Jana Nepomuckého na pozemku p.č. 29 k.ú. Velké Hoštice

Stavby navržené na prohlášení za nemovité kulturní památky:

- část areálu kostele sv. Jana Křtitele (r.č. 30193/8-1514)

– fara čp. 196,

- hospodářská budova,

- márnice,

- část ohradní zdi a pozemky parc.č. 17, 18 k.ú. Velké Hoštice.

 

Velké Hoštice - regionální informační servis