B. Věcná část


Charakteristika zájmového území


Obec Velké Hoštice  (NUTS5 510939, obyvatel 1 843)

Obec Velké Hoštice leží v okrese Opava. Má 1 843 obyvatel a katastrální území obce má rozlohu 1 020 ha. Ve vzdálenosti 3 km východně leží město Kravaře, 5 km západně statutární město Opava, 17 km východně město Hlučín a 20 km jižně město Bílovec. V obci je barokní zámek a barokní kostel sv. Jana Křtitele.

Obec patří k nejstarším osídleným obcím Slezska. Občanská vybavenost - obchody, autobusové i vlakové spojení, pošta, zdravotní ordinace, základní i mateřská škola, firmy a provozovny místních podnikatelů.

Obec leží v průměrné nadmořské výšce 257 m n.m v brázdě nad řekou Opavou.

První zmínka o obci pochází z roku 1228. Tehdy olomoucký arcijáhen Radoslav, jenž se stal dědicem Hoštic, odkázal majetkový podíl na zdejší obci cisterciánskému klášteru na Velehradě. Archeologické nálezy však potvrdily život na tomto území již v šestém tisíciletí před našim letopočtem.

V pozdějších letech přešly Velké Hoštice postupně do rukou pánů z Kravař. Na základě tak zvaného Vratislavského míru připadla obec jako důsledek válečné prohry Marie Terezie v roce 1742 Prusku. Tento historický mezník ovlivnil život obyvatel vesnice na dlouhých 178 let. V roce 1754 koupil Velké Hoštice hrabě Ignác Dominik Chorynský z Ledské. Ten panství obnovil a zasloužil se o výstavbu většiny stavebních památek obce.

Nechal vystavět v pozdně barokním slohu zámek s bohatým rokokovým dekorem. Přibližně v polovině devatenáctého století prodělal zámek zásadní přestavbu, která mu dala současnou klasicistní podobu.

V roce 1765 zachvátil vesnici druhý rozsáhlý požár. Ten první je datován do roku 1639. Při druhém ohni vyhořela kromě zámecké budovy podstatná část obce. Hrabě Chorynský pak začal i s výstavbou kostela sv. Jana Křtitele. K jeho vysvěcení došlo v roce 1774. Tento objekt je bohatě vyzdoben freskami malíře Sebastiniho. Patří mezi nejkrásnější barokní stavby v kraji.

Součástí Československé republiky se Velké Hoštice staly v roce 1920. Obyvatelé tehdy přijali tuto změnu chladně. Cítili se totiž být spíše občany Pruska. Po krátké době míru a rozvoje přišlo v roce 1938 připojení k Německu. To pro mladé muže znamenalo povinnost narukovat do jeho armády. Ve druhé světové válce a při přechodu fronty zahynulo mnoho zdejších obyvatel a kostel téměř zničil požár.

Přehrada Kružberk je ve vzdušné vzdálenosti 26 km od obce, ale už v jejím katastru neleží, ale povodňově ji může ovlivnit zvláštní povodní. Tato gravitační přehradní nádrž na řece Moravici byla vybudovaná v letech 1948–1955. Nádrž slouží k vodárenským a energetickým účelům. Její hráz je 32,6 m vysoká a v koruně její délka dosahuje 280 m. Vodní nádrž Kružberk je dlouhá 9 km.

Velké  Hoštice jsou  tvořeny jedním katastrálním  územím. Celková rozloha řešeného území je 10,20 km2. Zastavěná část obce  leží  vnadmořské  výšce 237,30   - 276,00  m  n.m.  Nejvyšší  nadmořská  výška  na katastru  obce  je  280,40  m.n.m.,  nejnižší  236,00    m.n.m.  Obec  Velké  Hoštice  leží  v Moravskoslezském kraji, vokrese Opava. Je součástí mikroregionu Hlučínsko. Velké Hoštice sousedí s městy Opava a Kravaře, dále sobcemi Štítina, Chlebičov, Oldřišov, Malé Hoštice (část Opavy) a Komárov.    Obec  Velké  Hoštice  je součástí rozvojové oblasti Ostrava.  Území  je  ovlivněno rozvojovou  dynamikou  krajského  města  Ostrava  a  mnohostranným  působením  husté  sítě vedlejších  center Opava a Kravaře a  urbanizovaného  osídlení.  Jedná  se  o  velmi  silnou  koncentraci obyvatelstva  a  ekonomických  činností,  pro  kterou  je  charakteristický  dynamický  rozvoj mezinárodní  spolupráce  se  sousedícím  polským  regionem  Horního  Slezska.  Výrazným předpokladem rozvoje je vsoučasnosti budované napojení na dálniční síť ČR  a Polska. 

V obci je zastoupena  rovněž zemědělská výroba. Je navržen koridor přeložky trasy silnice I/56 (dle ZÚR MSK D55) do nové polohy severně od zástavby Velkých Hoštic a koridor přeložky trasy silnice I/46 (dle ZÚR MSK D51), který řešené území zasahuje pouze okrajově vjeho severní části. S ohledem  na  konfiguraci  terénu,vymezené  záplavové  území  a  aktivní  zónu záplavového  území,  možnosti  dopravního  napojení,  stávající  strukturu  osídlení,  polohu navrhované  přeložky  silnice  I/56  je  vymezení  všech  nově  navržených  ploch  pro  zástavbu jediné možné. Koncepce  rozvoje  obce navazuje  na  stávající  strukturu  osídlení,  zachovává  její venkovský charakter, prostorové členění původního sídla, zachovává poměr zastavěného a volného  prostoru.  S ohledem  na  dochované  prvky  historické  venkovské  struktury  v centrální části  obce,  územní  plán doplňuje  tuto  historickou  stopu  o  novou  zástavbu  v okrajových polohách. Dominantní je obytná a obslužná funkce území.

Klimatické podmínky

Geografická poloha a geomorfologická stavba sledovaného území určuje základní rysy klimatu. Velké Hoštice leží v oblasti přechodu mezi oceánským a vnitrozemským podnebím a má vyrovnané vlivy pevninského a oceánského podnebí. Klimatické podmínky jsou ovlivňovány rozsáhlým horským masivem Beskyd a jeho směrem napříč větrům, které přinášejí srážky. Velké Hoštice, jako součást území okresu Opava, leží u hranic s Polskem, v oblasti Hlučínska, která patří ke středně deštivým oblastem České republiky.