A) Přehled inundačních území


Centrální evidence záplavových území je vedena ve VÚV TGM Praha jako součást geografické databáze DIBAVOD a Hydroekologického informačního systému HEIS. Stanovování záplavových území a obsah jejich evidence se řídí vyhláškami 236/2002 Sb. a 391/2004 Sb. Jednotlivá záplavová území na toku vyhlašuje příslušný vodoprávní úřad na základě podkladů dodaných správci toku. Záplavové území zpracovává Správce toku, který je předává vodoprávnímu úřadu, který je pak následně stanovuje.

Pojem „záplavové území“ je dle ustanovení § 66 vodního zákona (č. 254/2001 Sb.) „administrativně určené území, které může být při výskytu přirozené povodně zaplaveno vodou.“ Rozsah záplavových území je povinen stanovit na návrh správce vodního toku vodoprávní úřad.

Záplavové území je vymezeno rozhodnutím věcně příslušného krajského úřadu. Pro obec Velké Hoštice je to Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako věcně a místně příslušný správní úřad podle ust. § 29 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., a ten vymezil na základě podkladů předložených Povodím Odry, státní podnik, dle ust. § 66 odst. 1 vodního zákona, záplavové území vodního toku Opava ř. km 29.0 - 33.00 bylo stanoveno vodoprávním úřadem KÚ Moravskoslezského kraje

Opava 10100014 (201640000100) - - 29.0 - 33.0 ř.km, č.j. MSK 1444100/2016, sp. zn. ŽPZ/30593/2016/Mič

Vodní tok Opava, Mlýnská strouha

Ohrožovaná lokalita zahrnuje celou jižní část obce Velké Hoštice v široké inundaci mezi Mlýnskou strouhou a řekou Opavou, jež lemuje jižní hranici katastru. Mlýnská strouha začíná z nadržení Opavy na západě nad jezem U Motorestu a protéká centrem obce, aby se na východě spojila s Chlebičovským potokem a poté, již na katastru Kravař, opět s Opavou.

V této lokalitě pod Mlýnskou strouhou zasahuje ČOV obce Velké Hoštice + fotbalové hřiště s infrastrukturou a taky zástavbu ulice U Hřiště, Bezručova, Luční i Mírová.

Jedná se o lokality a objekty uvedené v kapitole Ohrožené objekty.